සෝ බ්ලේඩ්

  • Masonry reciprocating saw blade

    පෙදරේරු පරස්පර කියත් තලය

    විස්තරය: in 2-අඟල් 9, අඟල් 12 සහ අඟල් 18 ක දිග TP බොහෝ මෙවලම් ආකෘති සඳහා සම්මත ප්‍රතිචක්‍රීකරණ කියත් ෂෑන්ක් han ආක්‍රමණශීලී කැපුම් හැකියාව සඳහා විශේෂ වෑල්ඩයකින් බ්ලේඩ් කාබයිඩ් ඇලවීම සහ ආන්තික යෙදුම් අතරතුර කාබයිඩ් නිසි ලෙස තබා ගැනීමට උපකාරී වේ . යෙදුම: on ගල්, ගඩොල්, බ්ලොක් සහ ගල් වැනි ද්‍රව්‍ය කැපීම සඳහා පෙදරේරු පරස්පර තලය භාවිතා කරයි.