පෙදරේරු පරස්පරතා බ්ලේඩ්

පෙදරේරු පරස්පරතා කියත් තලය සඳහා වාසි

TP අඟල් 9, අඟල් 12 සහ අඟල් 18 දිග සහිත 2TPI

ආක්‍රමණශීලී කැපුම් හැකියාව සඳහා බ්ලේඩ් විශේෂ වෑල්ඩයකින් ඇලවූ අතර ආන්තික යෙදීම් වලදී කාබයිඩ් නිසි ලෙස තබා ගැනීමට උපකාරී වේ.

Tool බොහෝ මෙවලම් ආකෘති සඳහා සම්මත පරස්පරතා කියත් ෂෑන්ක්

Stone ගල්, ගඩොල්, බ්ලොක් සහ ගල් වැනි ද්‍රව්‍ය කැපීම සඳහා පෙදරේරු පරස්පර තලය භාවිතා කරයි.

rg


තැපැල් කාලය: සැප්තැම්බර් -01-2020