අත් ආයුධ

  • Hacksaw frame

    හැක්සෝ රාමුව

        වයර් කියත් රාමුව (C0301011) සකස් කළ හැකි රාමුව (C0301005) professional සමස්තය වෘත්තීය භාවිතය සඳහා නිර්මාණය කර ඇත muscle මාංශ පේශි ආතතියට සහ මාර්ගෝපදේශක හස්තයට සුවපහසු ස්ථානයක් සහතික කිරීම සඳහා මෘදු සුව පහසු හැසිරවීමක් ලබා දෙයි bi 12 ”ද්වි-ලෝහ තලයක් සහිත ● බර කැපුම් හතරෙන් එකකට සවි කළ හැකි බ්ලේඩ් 10 ”, 12” පිළිගන්නා ඩියුටි රාමුව one තනි පියාපත් නට් එකකින් ආතතියට පත් කර ඇත one ද්වි-ලෝහ තලයකින් සවි කර ඇත steel න වානේ තීරු රාමුව (C0301006) අධි-ආතතිය. ..